Regulamin Sklepu

Słowniczek:

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy coffeekarmashop.com – prowadzony przez firmę „Od Nowa” Jarosław Marszalik, z siedzibą: ul. Konopnickiej 13/3a, 30-302 Kraków, NIP: 6811614845, Regon: 121146980 działający pod adresem: www.coffeekarmashop.com;

Producent – Tart.art Bartosz Kozina, ul. Krupnicza 12/3, 31-123 Kraków. Nip 6811141039. Tel.: 48 662387281, e-mail: karma@karmaroasters.com

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień;

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży;

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet między Klientem a Producentem. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.coffeekarmashop.com

2. Klient dokonując zakupu w Sklepie zawiera umowę kupna z Producentem. Producent wystawia dowód zakupu oraz zajmuje się wysyłką towaru do Klienta. Jest również odpowiedzialny na przyjęcie zwrotów i rękojmę. Konto bankowe podane przy transakcji kupna należy do Producenta. Sklep po złożeniu zamówienia przez Klienta przekazuje dane Klienta potrzebne do realizacji zamówienia do Producenta.

3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.coffeekarmashop.com

7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 

5. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Zakupu można dokonać bez zakładania konta użytkownika oraz posiadając konto. Założenie konta użytkownika pozwala m. in. obserwować status realizacji zamówienia oraz przeglądać historię swoich transakcji.

7. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie".

8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail na które wysłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia.

9. Podczas dokonywania zakupu Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

10. Sklep udostępnia dane osobowe, podane przy rejestracji tylko Producentowi w celu realizacji zamówienia. Zarówno Sklep jak Producent nie udostępniają danych osobowych Klienta osobom trzecim chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

11. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sklep.

12. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

13. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

14. Klient po skompletowaniu zamówienia w Sklepie i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych Towarów oraz koszt dostawy.

15. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

16. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail. Klienta podany przy rejestracji lub składaniu zamówienia.

17. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Towaru. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować Zamówienie lub ograniczyć Zamówienie do części Towaru, który jest dostępny.

18. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem u Producenta lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep i Producent zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu i Producenta z obowiązku realizacji zamówienia.
Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Producent zwróci należność we wskazany przez Klienta sposób.

19. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktu, mailowo na adres kontakt@coffeekarmashop.com lub telefonicznie na numer 782039798.

Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Koszty dostawy naliczane są osobno.

Dostawa towaru

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

2. Na czas otrzymania przesyłki przez Klienta składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy. Sklep i Producent dokłada wszelkich starań aby towar został dostarczony na podany adres nie później niż w 3 dni od daty złożenia zamówienia całego zamówienia.

3. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta.

4. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

Formy płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) Płatność przelewem bankowym na konto: Bank Millenium: 27 1160 2202 0000 0000 1288 9193
b) Płatność przy odbiorze
c) Przelewy24
d) Odbiór osobisty

2. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „Przelew” realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Producenta.

3. Do każdego Zamówienia wystawiany przez Producenta dowód zapłaty: paragon lub faktura VAT.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy adres mailowy Producenta: karma@karmaroasters.com lub Sklepu: kontakt@coffeekarmashop.com

2. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie i jeśli to możliwe z paragonem lub fakturą na adres: Tart.art Bartosz Kozina, Krupnicza 12/3, 31-123 Kraków. Prosimy o zwrot towaru w postaci kompletnej i bez śladów użytkowania (nie otwieranie torebki z kawą).

3. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient.

4. Producent dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, we wskazany przez Klienta sposób.

5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Producentowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2016 roku.

2. Akceptacja regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dokonania zakupu w Sklepie.

3. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem i Producentem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.coffeekarmashop.com

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, jednakże nie będzie to miało wpływu na realizacje wcześniej złożonego przez Użytkownika zamówienia.